ล็อกอินสำหรับบุคลากร
:
:
 
ลงทะเบียน บุคลากร

ล็อกอิน นักศึกษา , ศิษย์เก่า
:
:
 
ลงทะเบียน นักศึกษา
ลำดับ ชื่องานวิจัย สาขาวิชา อาจารย์ที่ปรึกษา สถานะ
1 การศึกษาการส่งสัญญาณเสียงบนเครือข่ายคอมพิวเตอร์
(ปีการศึกษา : 0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
2 ระบบวัดพลังงานไฟฟ้าด้วยคอมพิวเตอร์
(ปีการศึกษา : 0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง เสนอโครงร่าง
3 ป้ายประชาสัมพันธ์ควบคุมอัตโนมัติด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปีการศึกษา : 0)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
4 กำลังต้านทานแรงเฉือนของกากดินขาวปรับปรุงคุณสมบัติด้วยซีเมนต์และเถ้าลอย
(ปีการศึกษา : 2553)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง อาจารย์ อรุณเดช บุญสูง สมบูรณ์
5 การศึกษาการวิบัติขององค์อาคารราชการจังหวัดอุตรดิตถ์
(ปีการศึกษา : 2553)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง อาจารย์ เจนศักดิ์ คชนิล สมบูรณ์
6 ปัญหาและอุปสรรคในงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดน่าน
(ปีการศึกษา : 2553)
วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง อาจารย์ เจนศักดิ์ คชนิล สมบูรณ์
7 ระะบบสารสนเทศฐานข้อมูลงานวิจัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
(ปีการศึกษา : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. ภานุวัฒน์ ขันจา เสนอโครงร่าง
8 เครื่องอบผ้าอัตโนมัติควบคุมด้วยระบบไมโครคอนโทรลเลอร์
(ปีการศึกษา : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง เสนอโครงร่าง
9 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการแหล่งเรียนรู้ชุมชนตำบลเเสนตอ อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์
(ปีการศึกษา : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. สารัลย์ กระจง เสนอโครงร่าง
10 ชุดสาธิตระบุตำเเหน่งพื้นที่ว่างในอาคารจอดรถยนต์
(ปีการศึกษา : 2554)
วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ดร. อภิศักดิ์ พรหมฝาย เสนอโครงร่าง
Records 1 to 10 of 60