ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 
ประวัติบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     
ชื่อ-สกุล   ไพโรจน์ นะเที่ยง
วัน เดือน ปี เกิด   1 มกราคม 2518
โทรศัพท์บ้าน   055-414575
โทรศัพท์มือถือ   088-154686
อีเมล์   pairote,n@gmail.com
สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    ภาควิชาโยธาและการออกแบบ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์
ตำแหน่ง   อาจารย์ประจำหลักสูตร
ตำแหน่งวิชาการ   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ปริญญาโท การศึกษามหาบัณฑิต อุตสาหกรรมศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร 2545
ประวัติการทำงาน  
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่
2540 อาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 27 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000
ความเชี่ยวชาญ  
1) เทคโนโลยีอุตสาหการ(Industrial technologo)
รายวิชาที่สอน  
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หลักสูตร สาขา
1)
เอกสารประกอบการสอน  
ลำดับ ชื่อเอกสาร รายวิชาที่ใช้สอน ปีการศึกษา
1) รายวิชาปฏิบัติการเทคโนโลยีพื้นฐาน
2) รายวิชาเทคโนโลยีพื้นฐานการผลิต
3) รายวิชาการออกแบบและวางแผนโรงงานอุตสาหกรรม
การฝึกอบรมศึกษาดูงาน  
ลำดับ ชื่องาน/โครงการ สถานที่ วันที่
1) การตรวจติดตามคุณภาพภายใน มาตรฐาน ISO 9001 : 2000 23-25 สิงหาคม 2544 โรงแรมโฆษะ จังหวัดขอนแก่น
2) การวิจัยสถาบันเพื่อการประกันคุณภาพ 6 – 8 สิงหาคม 2545 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์
3) อบรมเชิงปฏิบัติการ การใช้โปรแกรม Autodesk Inventor เพื่องานเขียนแบบเครื่องกล 3 มิติ3 – 4 กุมภาพันธ์
4) การอบรมเชิงปฏิบัติการ กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Active Learning 17-19 มีนาคม 2546 มหาวิทยาลัยราชภัฎ
5) การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการพัฒนาดัชน
งานวิจัย  
ลำดับ ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ.
1) การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช) ปี พ.ศ.2558
2) การพัฒนากระบวนการแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิก้าคั่ว-บด สำหรับเกษตรกรรายย่อยในเชิงการค้า เพื่อสนับสนุนการผลิตสำหรับธุรกิจกาแฟอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ทุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ(วช) ปี พ.ศ.2558
การนำเสนอผลงานวิชาการ  
ลำดับ ชื่อผลงาน/บทความ ชื่องานที่จัด วันที่
1) นำเสนอโครงการวิจัย ตามโครงการ IRPUS ภายใต้การสนับสนุนของฝ่ายอุตสาหกรรม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว) ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 26 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2551
2) นำเสนอผลงานการวิจัย ในงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงาวิจัยครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2551 ระหว่าวันที่ 4-5 กันยายน พ.ศ. 2551 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
บทความวิชาการ  
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
1) บทความวิจัยเรื่อง การสร้างและพัฒนาเครื่องอัดรีดแผ่นใบตองป่าสำหรับห่อขนมเทียนเสวยโดยใช้แผ่นความร้อนแบบขดลวดไฟฟ้า วารสารวิชาการของมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดแพร่
การบริการวิชาการ  
ลำดับ ชื่องานบริการ สถานที่ วันที่
1) ผู้ตรวจสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน (มผช.) ประจำหน่วยตรวจมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
รางวัลที่ได้รับ  
ลำดับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้มอบรางวัล วันที่
1) รางวัลนักวิจัยดีเด่นรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2556 มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อธิการบดีมหาวิทยาลันราชภัฎอุตรดิตถ์ 1 สิงหาคม 2556