ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 
ประวัติบุคลากร
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
     
ชื่อ-สกุล  
วัน เดือน ปี เกิด  
โทรศัพท์บ้าน  
โทรศัพท์มือถือ  
อีเมล์  
สังกัด   คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
    ภาควิชา หลักสูตร สาขา
ตำแหน่ง  
ตำแหน่งวิชาการ  
     
ประวัติการศึกษา  
ระดับการศึกษา วุฒิการศึกษา สาขา สถาบันศึกษา ปีที่สำเร็จการศึกษา
ประวัติการทำงาน  
ปี พ.ศ. ตำแหน่ง สถานประกอบการ ที่อยู่
ความเชี่ยวชาญ  
1) ()
รายวิชาที่สอน  
ลำดับ รหัสวิชา ชื่อวิชา หลักสูตร สาขา
1)
เอกสารประกอบการสอน  
ลำดับ ชื่อเอกสาร รายวิชาที่ใช้สอน ปีการศึกษา
1)
การฝึกอบรมศึกษาดูงาน  
ลำดับ ชื่องาน/โครงการ สถานที่ วันที่
1)
งานวิจัย  
ลำดับ ชื่องานวิจัย แหล่งทุน ปี พ.ศ.
1)
การนำเสนอผลงานวิชาการ  
ลำดับ ชื่อผลงาน/บทความ ชื่องานที่จัด วันที่
1)
บทความวิชาการ  
ลำดับ ชื่อบทความ ชื่อผู้แต่ง ชื่อวารสาร
1)
การบริการวิชาการ  
ลำดับ ชื่องานบริการ สถานที่ วันที่
1)
รางวัลที่ได้รับ  
ลำดับ ชื่อรางวัลที่ได้รับ ผู้มอบรางวัล วันที่
1)