ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 

ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

 

อาจารย์ประจำภาควิชา

  ภาควิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ  
                                                                 
จำนวน 33 คน
  ภาควิชาโยธาและการออกแบบ  
                                         
จำนวน 21 คน

   
       
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมโลจิสติกส์  
         
จำนวน 5 คน
  วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีไฟฟ้า  
                 
จำนวน 9 คน
  เทคโนโลยีอุตสาหการ  
               
จำนวน 8 คน
  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ  
         
จำนวน 5 คน

   

 

 
 

แสดงรายชื่ออาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อาจารย์buy adobe premiere purchase adobe premiereMY ---------
2 อาจารย์Writing help Homework helpHK ---------
3 อาจารย์Homework help online Essays onlineHK ---------
4 อาจารย์purchaseadobepremiere purchaseadobepremiereSS ---------
5 อาจารย์Jasonrop JasonropQO ---------
6 อาจารย์ศิวัตม์ กมลคุณานนท์ คณบดี
7 อาจารย์กฤษณพงค ฟองสินธุ์ รองคณบดี
8 อาจารย์อรุณเดช บุญสูง รองคณบดี
9 อาจารย์ครรชิต พิระภาค ผู้ช่วยคณบดี
10 อาจารย์กณพ วัฒนา หัวหน้าภาค
11 อาจารย์เจนศักดิ์ คชนิล ประธานหลักสูตร
12 อาจารย์ธีรศักดิ์ อุปการ ประธานหลักสูตร
13 อาจารย์สิงหา ปรารมภ์ ประธานหลักสูตร
14 อาจารย์รัชดา คำจริง อาจารย์ประจำหลักสูตร
15 อาจารย์ไพโรจน์ นะเที่ยง อาจารย์ประจำหลักสูตร
16 อาจารย์วรพล มะโนสร้อย อาจารย์ประจำหลักสูตร
17 อาจารย์สันติ บุญทัศนกุล อาจารย์ประจำหลักสูตร
18 อาจารย์อุสุมา พันไพศาล อาจารย์ประจำหลักสูตร
19 อาจารย์ปกรณ์ เข็มมงคล อาจารย์ประจำหลักสูตร
20 อาจารย์อังกาบ บุญสูง อาจารย์ประจำหลักสูตร
21 อาจารย์เรือนขวัญ หรุ่นเริงใจ อาจารย์ประจำหลักสูตร