ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 

ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

 

อาจารย์ประจำภาควิชา

  ภาควิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ  
                                                                 
จำนวน 33 คน
  ภาควิชาโยธาและการออกแบบ  
                                         
จำนวน 21 คน

   
       
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมโลจิสติกส์  
         
จำนวน 5 คน
  วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีไฟฟ้า  
                 
จำนวน 9 คน
  เทคโนโลยีอุตสาหการ  
               
จำนวน 8 คน
  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ  
         
จำนวน 5 คน

   

 

 
 

แสดงรายชื่ออาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
2 อาจารย์สิทธินันท์ ทองศิริ รองคณบดี
3 อาจารย์ดร.สุปรียา คำฟู ผู้ช่วยคณบดี
4 อาจารย์สารัลย์ กระจง หัวหน้าภาค
5 อาจารย์ดร.ภมร ศิลาพันธ์ ประธานหลักสูตร
6 อาจารย์อนุชา ริกากรณ์ ประธานหลักสูตร
7 อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา ประธานหลักสูตร
8 อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม ประธานหลักสูตร
9 อาจารย์อดุลย์ พุกอินทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
10 อาจารย์ยศภัทรชัย คณิตปัญญาเจริญ อาจารย์ประจำหลักสูตร
11 อาจารย์วีระพล คงนุ่น อาจารย์ประจำหลักสูตร
12 อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตร
13 อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
14 อาจารย์ชัชพล เกษวิริยะกิจ อาจารย์ประจำหลักสูตร
15 อาจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
16 อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี อาจารย์ประจำหลักสูตร
17 อาจารย์พิทักษ์ คล้ายชม อาจารย์ประจำหลักสูตร
18 อาจารย์ภานุวัฒน์ ขันจา อาจารย์ประจำหลักสูตร
19 อาจารย์ศุทธินี กล่อมแสร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
20 อาจารย์ผศ.พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ประจำหลักสูตร
21 อาจารย์กาญจนา ดาวเด่น อาจารย์ประจำหลักสูตร
22 อาจารย์ภัทร์อร ฟองสินธุ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
23 อาจารย์ไชยยันต์ ชนะพรมมา อาจารย์ประจำหลักสูตร
24 อาจารย์ธนวัฒน์ สอนเณร อาจารย์ประจำหลักสูตร
25 อาจารย์สมเจตน์ สมเจตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
26 อาจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร อาจารย์ประจำหลักสูตร
27 อาจารย์นันทวรรณ เทพรักษา อาจารย์ประจำหลักสูตร
28 อาจารย์วาทิต วงษ์ดอกไม้ อาจารย์ประจำหลักสูตร
29 อาจารย์พงศ์เทพ กุลชาติชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
30 อาจารย์สุภัตรา ปินจันทร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
31 อาจารย์อภิศักดิ์ พรหมฝาย อาจารย์ประจำหลักสูตร
32 อาจารย์ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
33 อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ อาจารย์ประจำหลักสูตร