ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 

ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

 

อาจารย์ประจำภาควิชา

  ภาควิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ  
                                                                 
จำนวน 33 คน
  ภาควิชาโยธาและการออกแบบ  
                                         
จำนวน 21 คน

   
       
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมโลจิสติกส์  
         
จำนวน 5 คน
  วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีไฟฟ้า  
                 
จำนวน 9 คน
  เทคโนโลยีอุตสาหการ  
               
จำนวน 8 คน
  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ  
         
จำนวน 5 คน

   

 

 
 

แสดงรายชื่ออาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อาจารย์ดร.สุปรียา คำฟู ผู้ช่วยคณบดี
2 อาจารย์วราภรณ์ ชนะพรมมา ประธานหลักสูตร
3 อาจารย์ดุษฎี บุญธรรม ประธานหลักสูตร
4 อาจารย์ธนัตถา กรพิทักษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 อาจารย์ปริญญา ดีรัศมี อาจารย์ประจำหลักสูตร
6 อาจารย์ศุทธินี กล่อมแสร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
7 อาจารย์พงศ์เทพ กุลชาติชัย อาจารย์ประจำหลักสูตร
8 อาจารย์ผศ.ดร.กันต์ อินทุวงศ์ อาจารย์ประจำหลักสูตร