ล็อกอิน
   
   
     
ลงทะเบียนสมาชิก
 

ระบบสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

 

อาจารย์ประจำภาควิชา

  ภาควิชาไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ และอุตสาหการ  
                                                                 
จำนวน 33 คน
  ภาควิชาโยธาและการออกแบบ  
                                         
จำนวน 21 คน

   
       
  อาจารย์ประจำหลักสูตร
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมอิเล็คทรอนิกส์  
           
จำนวน 6 คน
  วิศวกรรมโลจิสติกส์  
         
จำนวน 5 คน
  วิศวกรรมบริหารงานก่อสร้าง  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีไฟฟ้า  
                 
จำนวน 9 คน
  เทคโนโลยีอุตสาหการ  
               
จำนวน 8 คน
  เทคโนโลยีการออกแบบผลิตภัณฑ์  
           
จำนวน 6 คน
  เทคโนโลยีสำรวจและภูมิสารสนเทศ  
         
จำนวน 5 คน

   

 

 
 

แสดงรายชื่ออาจารย์

ลำดับ ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง
1 อาจารย์พงษ์ธร วิจิตรกูล
2 อาจารย์Homework help online Essays onlineHK ---------
3 อาจารย์อนุชา ริกากรณ์ ประธานหลักสูตร
4 อาจารย์รัฐพล ดุลยะลา อาจารย์ประจำหลักสูตร
5 อาจารย์ทวีศักดิ์ วรจักร์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
6 อาจารย์ผศ.พจน์ ชัยอ้าย อาจารย์ประจำหลักสูตร
7 อาจารย์สมเจตน์ สมเจตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร
8 อาจารย์ธนภูมิ เฟื่องเพียร อาจารย์ประจำหลักสูตร
9 อาจารย์ปัญจพล ไทยปิยะ อาจารย์ประจำหลักสูตร